Senast uppdaterad 26 april 2023

Registeransvarig

Psycon Ab (FO-nummer 0807347-4)
Mannerheimplatsen 1
00100 Helsingfors
Finland

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Sinikka Viinikainen
Psycon Ab
Mannerheimplatsen 1
00100 Helsingfors, Finland
tfn +358 20 710 1200
firstname.lastname@psycon.com

Registrets namn

Psyconlines deltagarregister för personalbedömningstjänster

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke som lämnats av den registrerade.

Registret används för att lagra uppgifter om de personer som deltar i personalbedömningar och som används för att genomföra bedömningar för Psycon Ab:s arbetsgivarklienters räkning och i Psycons egna rekryteringsprocesser. De personuppgifter som samlas in i registret är nödvändiga för arbetssökningsprocessen och anställningsbesluten. Underlåtenhet att tillhandahålla information kan leda till att arbetssökningsprocessen avbryts.

Registrets datainnehåll

Alla uppgifter som personen själv ger sparas i registret. Personuppgifter som ska fyllas i på formuläret:

  • namn
  • födelsedatum (för identifiering av personen)
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • kön
  • utbildning
  • språk
  • nuvarande arbetsgivare
  • nuvarande arbete
  • personens svar på uppgifterna i personalbedömningen.

Därtill kan en person välja att ladda upp sin meritförteckning.

Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifter sparas i 24 månader efter att de registrerats. Därefter anonymiseras personuppgifterna så att det inte längre går att identifiera någon enskild respondent. Efter anonymisering går det inte längre att återställa data till ursprungsskicket. Anonymiserade uppgifter används efter längre tid än två år endast för statistiska syften och forskningsändamål.

Normala informationskällor

Den huvudsakliga informationskällan är deltagaren i personalbedömningen själv. Denna information kan kompletteras av Psycon Ab:s personal och personer som är involverade i ifrågavarande klients urvalsprocess.

Normala överlåtelser av uppgifter

Ingen registerinformation lämnas ut till externa parter, det vill säga till parter som inte är involverade i produktionen, utvecklingen eller underhållet av Psycons utvärderingstjänster.

Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Data i registret används inte för profilering. Tjänsten använder inte automatiskt beslutsfattande.

Principer för registerskyddet

Endast personer som deltar i Psycon Ab:s bedömningar har åtkomsträtt till registret. Tillgång till uppgifterna i registret skyddas på ett säkert sätt med personliga användarnamn och lösenord. Psycon Ab ansvarar för det tekniska skyddet och datasäkerheten för registrets innehåll. Dessa skydd är adekvata och lämpliga och allmänt accepterade inom säkerhetsbranschen. De hålls också uppdaterade enligt den tekniska utvecklingen på området. Servrarna där uppgifterna lagras förvaras i låsta och kylda utrustningsrum som är fysiskt tillgängliga endast för behöriga personer. Servrarna är skyddade mot skadlig programvara och obehörig åtkomst med antivirusprogram och brandväggar.

Den registrerades rätt att återkalla sitt samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter genom att informera Psycon Ab. Detta ska göras skriftligt och skickas via e-post till adressen dataprivacy@psycon.com.

Den registrerades rätt till tillgång till sina uppgifter (rätt till insyn)

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som finns lagrade i Psyconlines deltagarregister för personalbedömningstjänster. Begäran om granskning ska göras skriftligt på adressen dataprivacy@psycon.com. Rätten till insyn kan nekas på lagliga grunder. Att utöva rätten till granskning är i princip avgiftsfritt.

Med stöd av upphovsrätten till de metoder som används vid personalbedömningar har Psycon Ab dock rätt att vägra lämna ut upphovsrättsskyddad information i registret.

Psycon Ab kan vid behov be den registrerade att förtydliga sin begäran skriftligt och den registrerades identitet kan komma att verifieras innan någon åtgärd vidtas.

Den registrerades rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av uppgifter

Den registrerade har rätt att få alla personuppgifter som gäller hen själv rättade, raderade eller kompletterade och som för databehandlingsändamål kan vara felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade. Rätten till rättelse kan nekas på lagliga grunder. Psycon Ab har rätt att avslå en begäran om rättelse om lagringen av uppgifter är nödvändig för att uppfylla ett lagstadgat krav som kräver behandling på lagliga grunder. Begäran om rättelse och radering ska göras skriftligt och skickas via e-post till adressen dataprivacy@psycon.com.

Den registrerade har även rätt att be Psycon Ab att begränsa behandlingen av sina personuppgifter i situationer där den registrerade till exempel väntar på Psycon Ab:s svar på en begäran om rättelse eller radering.

Psycon Ab kan vid behov be den registrerade att förtydliga sin begäran skriftligt och den registrerades identitet kan komma att verifieras innan någon åtgärd vidtas.

Den registrerades rätt att överföra uppgifter mellan system

I den mån den registrerade personligen har lämnat till Psyconlines deltagarregister för personalbedömningstjänster sådana uppgifter som behandlas med den registrerades samtycke har den registrerade i princip rätt att få dessa uppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.  Med stöd av upphovsrätten till de metoder som används vid personalbedömningar har Psycon Ab dock rätt att vägra lämna ut upphovsrättsskyddad information i registret.

Psycon Ab kan vid behov be den registrerade att förtydliga sin begäran skriftligt och den registrerades identitet kan komma att verifieras innan någon åtgärd vidtas.

Den registrerades rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om den personuppgiftsansvarige har underlåtit att följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser.