Sist oppdatert 10. juli 2023

Register vedlikeholdt av

Psycon Oy (organisasjonsnr. 0807347-4)
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
Finland

Kontaktperson for saker angående registeret

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki, Finland
Tlf. +358 20 710 1200
firstname.lastname@psycon.com

Navn på register

Psycons 360 spørreskjemasystem

Formål og grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger er basert på samtykket den registrerte har gitt.

Registeret vil bli brukt til å lagre informasjon om de personene som deltar i 360-vurderingene, og personene som gir dem tilbakemelding, samt informasjon om personer som svarer på undersøkelser knyttet til trivsel på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet. Informasjonen vil bli brukt til å utføre vurderinger på vegne av Psycon Oys kunder og Psycons egne interne veiledningsprogrammer for gjennomføring av 360-vurderinger og andre undersøkelser. Behandlingen av personopplysninger er basert på avtalene mellom Psycon Oy og dets kunder i gjennomføringen av 360-vurderingene, administrasjons- og organisasjonsutvikling samt lederutvikling og -veiledning. Alle deltakere i en 360-vurdering, og alle som gir tilbakemelding på vurderingen, oppgir personopplysningene sine til registret etter eget samtykke.

Opplysninger i registret

  • Kontaktinformasjon, inkludert den registrertes navn og e-postadresse
  • Jobbrelatert informasjon, inkludert arbeidsrolle, firmanavn og forretningsområde/enhet/avdeling/teambakgrunn
  • Annen bakgrunnsinformasjon, inkludert dato for vurderingen og språket den registrerte brukte i spørreskjemaet

De numeriske estimatene som respondentene gir når de besvarer spørreskjemaet, i tillegg til skriftlig tilbakemelding, registreres dessuten. Systemet lagrer også IP-adressen til alle respondentene, og nettleseren som ble brukt.

Lagringstid for personopplysninger

Personopplysninger lagres i 24 måneder fra det tidspunkt de registreres. Personopplysninger blir deretter anonymisert, slik at det ikke lenger er mulig å identifisere respondentene enkeltvis. Etter anonymisering er det ikke lenger mulig å returnere opplysningene til deres opprinnelige form. Anonymiserte opplysninger brukes etter to år bare til statistikk- og forskningsformål.

Vanlige informasjonskilder

Kilden til bakgrunnsinformasjon er deltakeren i 360-vurderingen eller kundens kontaktperson i selskapet.

Vanlig overføring av informasjon

Informasjonen i registeret overføres ikke til andre parter enn de av Psycon Oys ansatte som deltar i 360-vurderinger, og administrasjons- og organisasjonsutvikling, samt de som vedlikeholder 360-systemet.

Dataoverføring utenfor EU eller EØS

Registerdata overføres ikke utenfor EU eller EØS.

Profilering og automatisert beslutningstaking

Opplysningene i registeret brukes ikke til profileringsformål. Tjenesten bruker ikke automatisk beslutningstaking.

Prinsipper for beskyttelse av registeret

Rettighetene til å bruke registeret er utelukkende begrenset til personer som deltar i Psycon Oys oppgaver og de som vedlikeholder registeret. Tilgang til informasjonen i registeret er beskyttet av personlige bruker-ID-er og passord.

De registrertes rettigheter

Den registrerte har rett til spørre behandlingsansvarlige om tilgang til personopplysninger som angår den registrerte selv, og til å be om retting, sletting eller begrensning av behandling av slike opplysninger. Forespørsler etter inspeksjon må gjøres skriftlig og sendes via e-post til dataprivacy@psycon.com. Den registrerte har også rett til å motsette seg behandling av egne opplysninger, og til å overføre slike opplysninger fra ett system til et annen. Den registrerte har også rett til å sende inn klage til tilsynsmyndigheten.