Sist oppdatert 24. mai 2018

Register vedlikeholdt av

Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
Finland

Kontaktperson for saker angående registeret

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki, Finland
Tlf. +358 20 710 1200
firstname.lastname@psycon.com

Navn på register

Psycons 360 spørreskjemasystem

Formål og grunnlag for behandling av personopplysninger

Registeret vil bli brukt til å lagre informasjon om personene som deltar i 360-vurderingene, og personene som gir dem tilbakemelding. Informasjonen vil bli brukt til å utføre 360-vurderingene på vegne av Psycon Oys kunder. Behandling av personopplysninger er basert på avtalene mellom Psycon Oy og dets kunder i gjennomføringen av 360-vurderingene og lederutvikling og -veiledning. Alle deltakere i en 360-vurdering, og alle som gir tilbakemelding på vurderingen, oppgir personopplysningene sine til registret etter eget samtykke.

Opplysninger i registret

  • Kontaktinformasjon, inkludert den registrertes navn og e-postadresse
  • Jobbrelatert informasjon, inkludert arbeidsrolle, firmanavn og forretningsområde/enhet/avdeling/teambakgrunn
  • Annen bakgrunnsinformasjon, inkludert dato for vurderingen og språket den registrerte brukte i spørreskjemaet.

De numeriske estimatene som respondentene gir når de besvarer spørreskjemaet, i tillegg til skriftlig tilbakemelding, registreres. Systemet lagrer også IP-adressen til alle respondentene, og nettleseren som ble brukt.

Vanlige informasjonskilder

Kilden til bakgrunnsinformasjon er deltakeren i 360-vurderingen eller kundens kontaktperson i selskapet.

Vanlig overføring av informasjon

Informasjonen i registeret overføres ikke til andre parter, f.eks. til parter som ikke er involvert i produksjonen, utviklingen eller vedlikeholdet av Psycons 360-vurderinger.

Dataoverføring utenfor EU eller EØS

Registerdata overføres ikke utenfor EU eller EØS.

Prinsipper for beskyttelse av registeret

Rettighetene til å bruke registeret er utelukkende begrenset til personer som deltar i Psycon Oys oppgaver og de som vedlikeholder registeret. Tilgang til informasjonen i registeret er beskyttet av personlige bruker-ID-er og passord.

De registrertes rettigheter

Den registrerte har rett til å spørre behandlingsansvarlige om tilgang til personopplysninger som angår den registrerte selv, og til å be om retting, sletting eller begrensing av behandling av slike opplysninger. Forespørsler etter inspeksjon må gjøres skriftlig og sendes via e-post til psyconline@psycon.com. Den registrerte har også rett til å motsette seg behandling av egne opplysninger, og til å overføre slike opplysninger fra ett system til et annet. Den registrerte har også rett til å sende inn klage til tilsynsmyndigheten.