Pēdējoreiz atjaunināts 2023. gada 31. maijā

Reģistru uztur

Psycon Oy (uzņēmuma ID 0807347-4)
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
Somija

Kontaktpersona jautājumos par reģistru

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki, Somija
tālr. +358 20 710 1200
firstname.lastname@psycon.com

Reģistra nosaukums

Psycon 360 aptauju sistēma

Personas datu apstrādes mērķis un pamatojums

Personas datu apstrādes pamatā ir datu subjekta sniegtā piekrišana.

Reģistrs tiks izmantots, lai glabātu informāciju par personām, kas piedalās aptaujās “360 novērtējums”, un personām, kas sagatavo tām informāciju par rezultātiem, un informāciju par personām, kas piedalās aptaujās par labsajūtu darbā un darba vidi. Šī informācija tiks izmantota, lai veiktu novērtējumus Psycon Oy klientu vārdā un Psycon iekšējās izaugsmes vadības programmās, lai veiktu aptaujas “360 novērtējums” un citas aptaujas. Personu datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz līgumiem starp Psychon Oy un tā klientiem par aptauju “360 novērtējums” veikšanu, vadības un organizācijas attīstību, kā arī vadītāju apmācības un izaugsmes vadības īstenošanu. Katrs aptaujas “360 novērtējums” dalībnieks un katra persona, kas sagatavo informāciju par novērtējuma rezultātiem, iesniedz savus personas datus reģistram, izsakot piekrišanu.

Reģistrā glabātie dati

  • Kontaktinformācija, tostarp datu subjekta vārds, uzvārds un e-pasta adrese;
  • Ar darbu saistīta informācija, tostarp amats, uzņēmuma nosaukums un informācija par darbības jomu/struktūrvienību/nodaļu/komandu;
  • Cita pamatinformācija, tostarp novērtējuma datums un valoda, kuru datu subjekts izmantoja aptaujā.

Papildus tiek reģistrētas skaitliskās vērtības, ko respondents norāda, atbildot uz jautājumiem, kā arī rakstiska informācija par novērtējuma rezultātu. Sistēma saglabā arī katra respondenta IP adresi un informāciju par izmantoto pārlūkprogrammu.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek glabāti 24 mēnešus no reģistrēšanas brīža. Pēc tam personas dati tiek anonimizēti, lai vairs nebūtu iespējams identificēt nevienu respondentu. Pēc anonimizācijas vairs nav iespējams atgriezt datus to sākotnējā formā. Anonimizētus datus pēc diviem gadiem izmanto tikai statistikas un pētniecības nolūkos.

Regulārie informācijas avoti

Pamatinformācijas avots ir persona, kas piedalās aptaujā “360 novērtējums”, vai klienta uzņēmuma kontaktpersona.

Regulāra informācijas nodošana

Reģistrā glabātā informācija netiek izpausta citām personām, izņemot tos Psycon Oy darbiniekus, kuri ir iesaistīti aptaujās “360 novērtējums” un vadības un organizācijas attīstībā, kā arī tos, kuri uztur 360 sistēmu.

Datu nodošana ārpus ES vai EEZ

Reģistra dati netiek nodoti ārpus ES vai EEZ.

Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

Reģistrā glabātie dati netiek izmantoti profilēšanas nolūkos. Pakalpojums neizmanto automātisku lēmumu pieņemšanu.

Reģistra aizsardzības principi

Tiesības izmantot reģistru tiek piešķirtas vienīgi personām, kas piedalās Psychon Oy novērtējumos un uztur reģistru. Piekļuve reģistrā glabātajai informācijai tiek aizsargāta, piešķirot katram lietotājam ID numuru un paroli.

Datu subjektu tiesības

Datu subjektam ir tiesības lūgt datu pārzini piešķirt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt šo datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Datu skatīšanas pieprasījumi ir jāsagatavo rakstiski un jānosūta uz e-pasta adresi dataprivacy@psycon.com. Datu subjektam ir arī tiesības iebilst pret savu datu apstrādi un pieprasīt pārnest šos datus no vienas sistēmas uz citu. Datu subjekts var arī iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei.