Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2023 r.

Rejestr zarządzany przez

Psycon Oy (identyfikator przedsiębiorstwa: 0807347-4)
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
Finlandia

Osoba kontaktowa ds. rejestru:

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki, Finlandia
tel. +358 20 710 1200
imie.nazwisko@psycon.com

Nazwa rejestru

System kwestionariuszy 360 firmy Psycon

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez podmiot danych.

Rejestr będzie wykorzystywany do przechowywania informacji o osobach uczestniczących w analizach 360 i udzielających opinii, a także osobach odpowiadających na ankiety dotyczące dobrego samopoczucia w pracy i warunków pracy. Informacje będą wykorzystywane do przeprowadzania analiz w imieniu klientów firmy Psycon Oy i własnych wewnętrznych programów mentorskich Psycon w celu wdrożenia analiz 360 i innych ankiet. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy umów pomiędzy firmą Psycon Oy i jej klientami w zakresie wdrażania analiz 360, zarządzania i rozwoju organizacji, szkolenia kadry kierowniczej i programów mentorskich. Każdy uczestnik programu analiz 360 i osoba udzielająca opinii wysyła swoje dane osobowe do tego rejestru za własną zgodą.

Zawartość rejestru

  • dane kontaktowe, w tym imię, nazwisko i adres e-mail podmiotu danych;
  • dane związane z zatrudnieniem, w tym stanowisko, nazwa firmy i branża / jednostka biznesowa / dział / współpracownicy;
  • pozostałe informacje dodatkowe, w tym data wykonania analizy oraz wersja językowa kwestionariusza.

Dodatkowo rejestrowane są zarówno szacunkowe wartości liczbowe, jak i pisemne odpowiedzi respondentów. System przechowuje również adres IP każdego respondenta oraz informacje o używanej przeglądarce.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez 24 miesiące od momentu ich zarejestrowania. Po tym czasie są anonimizowane, aby nie można było zidentyfikować żadnego respondenta. Po anonimizacji nie jest już możliwe przywrócenie danych do ich pierwotnej postaci. Zanonimizowane dane są wykorzystywane dopiero po upływie dwóch lat do celów statystycznych i badawczych.

Standardowe przekazywanie informacji

Uczestnik programu analiz 360 lub osoba kontaktowa firmy klienta stanowi źródło informacji dodatkowych.

Standardowe przekazywanie informacji

Żadna z rejestrowanych informacji nie jest przekazywana podmiotom innym niż pracownicy Psycon Oy, którzy są zaangażowani w produkcję, rozwój, organizację lub utrzymanie programu analiz 360 firmy Psycon.

Przesyłanie danych poza obszar UE lub EWG

Dane rejestru nie są przesyłane poza obszar UE lub EWG.

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

Dane w rejestrze nie są wykorzystywane do profilowania. Usługa nie korzysta z automatycznego podejmowania decyzji.

Zasady ochrony rejestru

Prawo do użytkowania rejestru ogranicza się wyłącznie do osób biorących udział w pracach firmy Psycon Oy oraz personelu odpowiadającego za utrzymanie rejestru. Dostęp do informacji zawartych w rejestrze jest chroniony systemem identyfikatorów użytkownika i haseł.

Uprawnienia podmiotów danych

Podmiot danych ma prawo poprosić administratora danych o dostęp do informacji na swój temat, może również wnioskować o poprawę, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania takich danych. Tego typu wnioski muszą mieć formę pisemną i należy je wysyłać na adres dataprivacy@psycon.com. Podmiot danych ma również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych lub ich przenoszenia z jednego systemu do drugiego. Podmiot może również złożyć skargę w zakresie powyższych czynności do właściwego organu nadzorczego.