Senast uppdaterad 24 april 2023.

Registeransvarig

Psycon Ab
Mannerheimplatsen 1
00100 Helsingfors
Finland

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Sinikka Viinikainen
Psycon Ab
Mannerheimplatsen 1
00100 Helsingfors, Finland
tfn +358 20 710 1200
fornamn.efternamn@psycon.com

Registrets namn

Psycons system för feedbacksenkät

Ändamål med och grund för behandlingen av personuppgifter

Registret används för att samla in feedback från Psycons klienter som deltar i personalbedömningar, rekryteringsprocesser, ledarskapsutveckling och coachning. Behandlingen av personuppgifter baseras på avtalen mellan Psycon Ab och dess klienter om att genomföra personalbedömningar, rekryteringsprocesser, ledarskapsutveckling och coachning. Personuppgifter behandlas på grundval av samtycke från den registrerade.

Registrets datainnehåll

Personuppgifter som samlas in kan vara

  • kontaktuppgifter, till exempel den registrerades namn och e-postadress
  • information om arbetsuppgifter, till exempel arbetsroll, företagets namn och affärsområde/enhet/avdelning/team
  • den registrerades språk.

Dessutom sparas de numeriska uppskattningar som respektive svarsperson har angett i frågeformuläret samt eventuell skriftlig respons. I systemet sparas även respektive svarspersons IP-adress och information om vilken webbläsare som används.

Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifter sparas i 24 månader efter att de registrerats. Därefter anonymiseras personuppgifterna så att det inte längre går att identifiera någon enskild respondent. Efter anonymisering går det inte längre att återställa data till ursprungsskicket. Anonymiserade uppgifter används efter längre tid än två år endast för statistiska syften och forskningsändamål.

Normala informationskällor

I allmänhet är källan till bakgrundsuppgifterna kundföretagets kontaktperson. Dessutom kan Psycons anställda som deltar i personalbedömningar, rekryteringsprocesser, ledarskapsutveckling och coachning lämna ytterligare information.

Normala överlåtelser av uppgifter

Ingen registerinformation lämnas ut till externa parter, det vill säga till parter som inte är involverade i produktionen, utvecklingen eller underhållet av Psycons personalbedömningar, rekryteringsprocesser, ledarskapsutveckling och coachning. Uppgifterna kan dock lämnas ut till kontaktpersonerna för den klient som beställer feedbacksenkäten.

Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Data i registret används inte för profilering. Tjänsten använder inte automatiskt beslutsfattande.

Principer för registerskyddet

Endast personer som deltar i Psycon Ab:s uppdrag och driften av systemet har användarrättigheter till registret. Tillgång till uppgifterna i registret skyddas på ett säkert sätt med personliga användarnamn och lösenord.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be den registeransvarige om tillgång till sina personuppgifter och begära att uppgifterna korrigeras eller raderas eller att behandlingen begränsas. Begäran om granskning ska göras skriftligt på adressen dataprivacy@psycon.com. Den registrerade har även rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter och att överföra uppgifterna från ett system till ett annat. Den registrerade har dessutom rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.