Senast uppdaterad 24.5.2018

Registeransvarig

Psycon Oy
Mannerheimplatsen 1
00100 Helsingfors

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheimplatsen 1
00100 Helsingfors
tfn 020 710 1200
fornamn.efternamn@psycon.com

Registrets namn

Enkätsystemet Psycon 360

Ändamål med och grund för behandlingen av personuppgifter

I registret sparas information om personer som deltar i 360-utvärderingar och personer som ger dem respons. Informationen används för att genomföra 360-utvärderingar på uppdrag av Psycon Oy:s kunder. Behandlingen av personuppgifter bygger på avtal mellan Psycon Oy och dess kunder i syfte att genomföra 360-utvärderingar, ledarskapsutveckling, utbildningsprogram för chefer och coachning. Varje person som deltar i en 360-utvärdering och personerna som ger dem respons överlåter information till registret med sitt samtycke.

Registrets datainnehåll

  • Kontaktuppgifter, till exempel den registrerades namn och e-postadress
  • Information om arbetsuppgiften, till exempel arbetsroll, företagets namn och affärsområde/enhet/avdelning/team
  • Annan bakgrundsinformation, till exempel tidpunkten för utvärderingen och den registrerades språk

I registret sparas dessutom de numeriska uppskattningar som respektive svarsperson har angett i frågeformuläret samt eventuell skriftlig respons. I systemet sparas även respektive svarspersons IP-adress och information om vilken webbläsare som används.

Normala informationskällor

När det gäller bakgrundsinformation är informationskällan den person som deltar i 360-bedömningen eller kundföretagets kontaktperson.

Normala överlåtelser av uppgifter

Uppgifterna i registret överlåts inte till andra än aktörer som deltar i 360-utvärderingarna eller i utvecklingen och driften av Psycon Oy.

Överförande av uppgifter till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för registerskyddet

Endast personer som deltar i Psycon Oy:s uppdrag och driften av systemet har användarrättigheter till registret, och tillgången till uppgifterna i registret har skyddats på ett säkert sätt med personliga användarnamn och lösenord.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be den registeransvariga om tillgång till de egna personuppgifterna och begära att de aktuella uppgifterna korrigeras eller raderas eller att behandlingen begränsas. Begäran om granskning ska göras skriftligt på adressen psyconline@psycon.com. Den registrerade har även rätt att invända mot behandling och överföra information från ett system till ett annat. Den registrerade har dessutom rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.