Senast uppdaterad 10 juli 2023

Registeransvarig

Psycon Oy (FO-nummer 0807347-4)
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsingfors
Finland

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsingfors, Finland
tel. +358 20 710 1200
fornamn.efternamn@psycon.com

Registrets namn

Psycons 360-enkätsystem

Ändamål med och grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke som lämnats av den registrerade.

Registret används för att lagra information om personer som deltar i 360-utvärderingar och personer som ger dem respons, samt personer som svarar på enkäter relaterade till välbefinnande på arbetet och i arbetsmiljön. Denna information kommer att användas för att utföra utvärderingar åt Psycon Oy:s kunder och för Psycons egna interna handledningsprogram för implementering av 360-utvärderingar och andra enkäter. Behandlingen av personuppgifter baseras på avtalen mellan Psycon Oy och dess kunder inom implementering av 360-utvärdering, ledning och organisationsutveckling samt utbildning och handledning av arbetsledare. Alla deltagare i en 360-utvärdering och alla personer som lämnar feedback angående enkäten skickar sina personuppgifter till registret enligt sitt eget samtycke.

Registrets datainnehåll

  • Kontaktuppgifter, till exempel den registrerades namn och e-postadress
  • Information om arbetsuppgiften, till exempel arbetsroll, företagets namn och affärsområde/enhet/avdelning/team
  • Annan bakgrundsinformation, till exempel tidpunkten för utvärderingen och den registrerades språk

Dessutom sparas de numeriska uppskattningar som respektive svarsperson har angett i frågeformuläret samt eventuell skriftlig respons.  I systemet sparas även respektive svarspersons IP-adress och information om vilken webbläsare som används.

Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifter sparas i 24 månader efter att de registrerats. Därefter anonymiseras personuppgifterna så att det inte längre går att identifiera någon enskild respondent. Efter anonymisering går det inte längre att återställa data till ursprungsskicket. Anonymiserade uppgifter används efter längre tid än två år endast för statistiska syften och forskningsändamål.

Normala informationskällor

Informationskällan är den person som deltar i 360-bedömningen eller kundföretagets kontaktperson.

Normala överlåtelser av uppgifter

Uppgifterna i registret överlåts inte till andra än aktörer de av Psycon Oy:s anställda som deltar i 360-utvärderingarna samt ledningen och organisationsutvecklingen, samt dem som arbetar med driften av 360-systemet.

Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Data i registret används inte för profilering. Tjänsten använder inte automatiskt beslutsfattande.

Principer för registerskyddet

Endast personer som deltar i Psycon Oy:s uppdrag och driften av systemet har användarrättigheter till registret. Tillgång till uppgifterna i registret skyddas på ett säkert sätt med personliga användarnamn och lösenord.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be den registeransvariga om tillgång till de egna personuppgifterna och begära att de aktuella uppgifterna korrigeras eller raderas eller att behandlingen begränsas. Begäran om granskning ska göras skriftligt på adressen dataprivacy@psycon.com. Den registrerade har även rätt att invända mot behandling och överföra information från ett system till ett annat. Den registrerade har dessutom rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.