Viimati uuendatud 24. mai, 2018

Registri haldaja

Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
Soome

Kontaktisik registrit puudutavate küsimuste asjus

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki, Soome
Tel: +358 20 710 1200
firstname.lastname@psycon.com

Registri nimi

Psyconi 360 küsimustikusüsteem

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Registrit kasutatakse 360 hinnangutes osalevate isikute ja neile tagasisidet andvate isikute andmete salvestamiseks. Seda teavet kasutatakse 360 hinnangute läbiviimiseks Psycon Oy klientide nimel. Isikuandmete töötlemise aluseks on Psycon Oy ja tema klientide vahel sõlmitud lepingud seoses 360 hinnangute ning juhtimiskäitumise arendamise ja koolitustega. Kõik 360 hinnangus osalevad ja sellele tagasisidet andvad isikud esitavad oma nõusolekul registrisse oma isikuandmed.

Registrisse salvestatavate andmete sisu

  • Kontaktteave, sh andmesubjekti nimi ja elektronposti aadress
  • Tööga seotud teave, sh ametikoht, ettevõtte nimi ja tegevusvaldkond / üksus / osakond / meeskonna taustteave
  • Muu taustteave, sh hindamise kuupäev ja keel, mida andmesubjekt küsimustikus kasutas

Salvestatakse kõikide vastajate numbrilised hinnangud küsimustikule ja samuti kirjalik tagasiside. Süsteem salvestab ka iga vastaja IP-aadressi ja kasutatud veebibrauseri.

Korrapärased teabeallikad

Taustteabe allikas on 360 hinnangule vastaja või kliendi ettevõtte kontaktisik.

Korrapärane teabe üleandmine

Registrisse salvestatud andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, st isikutele, kes pole seotud Psyconi 360 hinnangute tootmise, arendamise või haldamisega.

Andmete edastamine väljapoole ELi või EMPd

Registrisse salvestatud andmeid ei edastata väljapoole ELi või EMPd

Registri kaitsepõhimõtted

Registri kasutamise õigus on ainult Psycon Oy hindamistes osalevatel isikutel ja registri haldajatel. Juurdepääs registris olevale teabele on kaitstud kasutajatunnuste ja salasõnadega.

Andmesubjektide õigused

Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele ning samuti nõuda andmete parandamist, kustutamist või nende töötlemise piiramist. Andmete läbivaatamist puudutavad taotlused tuleb esitada kirjalikult elektronposti aadressile psyconline@psycon.com. Andmesubjektil on samuti õigus keelduda tema isikuandmete töötlemisest ja andmete edastamisest ühest süsteemist teise. Andmesubjektil on samuti õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.