Viimati uuendatud 31. mail 2023

Registri haldaja

Psycon Oy (registritunnus ID 0807347-4)
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsingi
Soome

Kontaktisik registrit puudutavate küsimuste asjus

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki, Soome
Tel: +358 20 710 1200
eesnimi.perekonnanimi@psycon.com

Registri nimi

Psyconi 360 küsimustikusüsteem

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise alus on andmesubjekti antud nõusolek.

Registrit kasutatakse 360 hinnangutes osalevate isikute ja neile tagasisidet andvate isikute, samuti tööheaolu ja -keskkonna uuringutele vastavate isikute andmete salvestamiseks. Seda teavet kasutatakse hinnangute läbiviimiseks Psycon Oy klientide nimel ja Psyconi ettevõttesisestes kootsinguprogrammides 360 hinnangute ning muude uuringute korraldamiseks. Isikuandmete töötlemise aluseks on Psycon Oy ja tema klientide vahel sõlmitud lepingud seoses 360 hinnangute, juhtimise ja organisatsiooni arendamise ning otseste juhtide koolitamise ja kootsimisega. Kõik 360 hinnangus osalevad ja sellele tagasisidet andvad isikud esitavad oma nõusolekul registrisse oma isikuandmed.

Registrisse salvestatavate andmete sisu

  • Kontaktteave, sh andmesubjekti nimi ja elektronposti aadress
  • Tööga seotud teave, sh ametikoht, ettevõtte nimi ja tegevusvaldkond / üksus / osakond / meeskonna taustteave
  • Muu taustteave, sh hindamise kuupäev ja keel, mida andmesubjekt küsimustikus kasutas

Lisaks salvestatakse kõikide vastajate numbrilised hinnangud küsimustikule ja kirjalik tagasiside. Süsteem salvestab ka iga vastaja IP-aadressi ja kasutatud veebibrauseri.

Isikuandmete säilitamisaeg

Isikuandmeid säilitatakse 24 kuud pärast nende talletamist. Seejärel isikuandmed anonüümitakse, nii et ühtki vastajat ei ole enam võimalik tuvastada. Pärast anonüümimist ei saa andmete algkuju enam taastada. Anonüümitud andmeid kasutatakse ainult kaks aastat statistikaks ja uurimistegevuseks.

Korrapärased teabeallikad

Taustteabe allikas on 360 hinnangule vastaja või kliendi ettevõtte kontaktisik.

Korrapärane teabe üleandmine

Registrisse salvestatud andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele peale Psycon Oy töötajate, kes on seotud 360 hinnangute tootmise, juhtimise ja organisatsiooni arendamise või 360 süsteemi haldamisega.

Andmete edastamine väljapoole ELi või EMPd

Registrisse salvestatud andmeid ei edastata väljapoole ELi või EMPd.

Profiilianalüüs ja automaatotsused

Registriandmeid ei kasutata profiilianalüüsiks. Teenus ei hõlma automaatotsuseid.

Registri kaitsepõhimõtted

Registri kasutamise õigus on ainult Psycon Oy hindamistes osalevatel isikutel ja registri haldajatel. Juurdepääs registris olevale teabele on kaitstud kasutajatunnuste ja salasõnadega.

Andmesubjektide õigused

Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele ning samuti nõuda andmete parandamist, kustutamist või nende töötlemise piiramist. Andmete läbivaatamist puudutavad taotlused tuleb esitada kirjalikult elektronposti aadressile dataprivacy@psycon.com. Andmesubjektil on samuti õigus keelduda tema isikuandmete töötlemisest ja andmete edastamisest ühest süsteemist teise. Andmesubjektil on samuti õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.