Written by

Anita Rintala-Rasmus

Anita Rintala-Rasmus
Senior Advisor, Partner
Lic.Sc., Licensed Psychologist, Specialized Work & Organizational Psychologist
Helsinki